Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat florystyczny "Długosz Królewski w Łęczynie",

najstarszy nasz rezerwat,  został utworzony  21 lipca 1977 roku. Na powierzchni 2,00 ha chronimy jedno z 21 stanowisk długosza królewskiego Osmunda regalis na Pomorzu. Z uwagi na dużą rzadkość tego gatunku paproci w północnej Polsce oraz na wysoki stopień zagrożenia w całym kraju, rezerwat ten pełni wybitną rolę dla zachowania całości lokalnej populacji oraz ważną rolę dla utrzymania tego gatunku w północnej Polsce. Rezerwat położony jest w leśnictwie Świetlino. W pobliżu rezerwatu znajduje się tablica informacyjna i ławki. Więcej informacleji na temat tego rezerwatu "Długosz Królewski w Łęczynie" można znaleźć w osobnym artykule.

Rezerwat "Paraszyńskie Wąwozy"

ma powierzchnię 55,22 ha i położony w leśnictwie Paraszynek. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie biocenoz leśnych i źródliskowych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, a także elementów środowiska abiotycznego głównie licznych źródlisk i silnie urozmaiconej rzeźby terenu. Szczególnie cenne są populacje zagrożonych wyginięciem i chronionych gatunków roślin naczyniowych, w tym bogata populacja podrzenia żebrowca Blechnum spicant. Więcej informacji na temat tego rezerwatu "Paraszyńskie Wąwozy" można znaleźć w osobnym artykule.

Rezerwat "Wielistowskie Łęgi"o powierzchni 2,89 ha, położony w leśnictwie Godętowo Cel ochrony rezerwatu to zachowanie w stanie niezmienionym kompleksu zbiorowisk źródliskowych, nisz źródłowych i lasów łęgowych wraz z występującymi w nich populacjami rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Spośród ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin na uwagę zasługują: stoplamek Fuchsa Dactylorhiza fuchsii i stoplamek plamisty Dactylorhiza maculata. Interesujące jest również położone blisko południowej granicy zasięgu stanowisko wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum. Więcej informacji na temat tego rezerwatu "Wielistowskie Łęgi" można znaleźć w osobnym artykule.

Rezerwat "Wielistowskie Źródliska"

o powierzchni 11,68 ha, położony w leśnictwie Godętowo. Rezerwat został utworzony w celu ochrony biocenoz źródliskowych i leśnych oraz elementów środowiska abiotycznego, przede wszystkim silnie urozmaiconej rzeźby terenu. Przedmiotem ochrony są też populacje chronionych i rzadkich gatunków zwierząt oraz rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin jak gniezdnik leśny Neottia nidus-avis. Wśród walorów środowiska abiotycznego tego terenu na uwagę zasługują w szczególności: zespół 8 nisz źródłowych o interesującym "piętrowym" rozmieszczeniu w centralnej części obiektu, zespół 5 głębokich wąwozów o skomplikowanej strukturze oraz zespół strumieni o charakterze strumieni górskich. Więcej informacji na temat rezerwatu "Wielistowskie Źródliska" można znaleźć w osobnym artykule.