Lista aktualności Lista aktualności

Wielistowskie Źródliska

Rezerwaty przyrody Nadleśnictwa Strzebielino

Rezerwat położony jest w Leśnictwie Godętowo, obejmuje powierzchnię 11,68 ha. Zajmuje fragment strefy krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego, które rozciąga się łukiem od Gdańska do wsi Pogorzelice. Jest to teren o wybitnym zróżnicowaniu rzeźby terenu i bogatym środowisku przyrodniczym. Sam rezerwat zasięgiem obejmuje obszar o wyjątkowo urozmaiconej konfiguracji, różnice wysokości dochodzą do 100 m, spadki terenu często osiągają 20o a niekiedy dochodzą nawet do 40o. Kontrastuje to z przylegającą do rezerwatu rozległą i niemalże płaską pradoliną Redy-Łeby.

Na terenie rezerwatu występuje 8 nisz źródliskowych (Fot. J. Kuczyńska)

Na stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się 8 nisz źródliskowych o interesującym piętrowym  ułożeniu, 5 głębokich wąwozów oraz zespół strumieni o górskim charakterze. Całość pokrywają żyzne buczyny z całym bogactwem świata roślin i zwierząt.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 151 gatunków roślin naczyniowych a wśród nich 16 gatunków drzew. Tworzą one wyjątkowo bogaty i różnorodny drzewostan. Stwierdzono też obecność chronionego gnieźnika leśnego, 7 gatunków roślin zagrożonych i rzadkich w skali regionu oraz 5 gatunków o podgórskim charakterze.

Zinwentaryzowana fauna, choć bogata i ciekawa, swym składem gatunkowym nie odbiega od występującej w podobnych siedliskach naszego regionu.

Strumień w rezerwacie Wielistowskie Źródliska (Fot. J. Kuczyńska)

Z uwagi na silną rzeźbę terenu oraz duży udział siedlisk podmokłych rezerwat „Wielistowskie Źródliska” nie jest udostępniony dla ruchu turystycznego, stanowi natomiast dobry poligon dla badań naukowych na temat dynamiki w obrębie roślinności i siedlisk.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!