Lista aktualności Lista aktualności

Wielistowskie Łęgi

Rezerwaty przyrody Nadleśnictwa Strzebielino

Rezerwat „Wielistowskie Łęgi” położony jest na skraju lasu na południe od wsi Wielistowo. Zajmuje obszar 2,89 ha. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jego granica oznaczona jest opaską koloru zielonego.

Celem nadrzędnym ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym kompleksu zbiorowisk źródliskowych i lasów łęgowych oraz związanej z tym populacji rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt.

Warto wyjaśnić, że źródliska powstają w miejscu, gdzie woda trafia na warstwy nieprzepuszczalne a siła hydrostatyczna wypycha ją na powierzchnię. W rezerwacie „Wielistowskie Łęgi” występuje wyjątkowo liczny kompleks nisz źródliskowych.

Dominującym zbiorowiskiem roślinnym są tu lasy łęgowe. Są to żyzne typy lasu, związane z dużym uwilgotnieniem gleby, spotykane najczęściej w dolinach rzecznych, z olszą, dębem i wiązem w drzewostanie.

Kwitnący wawrzynek wilczełyko (Fot. J. Kuczyńska)

Z tego typu siedliskami związana jest ciekawa szata roślinna. W rezerwacie zainwentaryzowano ponad 160 gatunków roślin naczyniowych, z czego 3 objęte są ochroną gatunkową. Są to: stoplamek Fuscha, stoplamek plamisty oraz wawrzynek wilczełyko. 8 gatunków roślin zaliczono do grupy ginących i zagrożonych w skali regionu. Zwraca też uwagę grupa roślin o podgórskim charakterze.

Tuż przy granicy z rezerwatem znajduje się stanowisko chronionego wiciokrzewu pomorskiego – jedyne na tym terenie.

Wiciokrzew pomorski (Fot. J. Kuczyńska)

Świat zwierząt rezerwatu, choć ciekawy, nie odbiega specjalnie składem od występującego w podobnego typu siedliskach naszego regionu.

Na obszarze rezerwatu od szeregu lat nie prowadzi się żadnych prac a liczne źródliska, wywroty i złomy nadają mu naturalny i dziki charakter. Od dawna zachodzą tu jedynie procesy naturalne. Teren rezerwatu to doskonały poligon dla naukowców i obserwacji procesów oraz zmian zachodzących w tego typu zbiorowiskach roślinnych i układach hydrologicznych.

Z uwagi na grząski charakter terenu rezerwat nie nadaje się do udostępnienia turystycznego.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!