Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

"Bieszczady Północy" - tak mówi się o lasach Nadleśnictwa Strzebielino. Morenowe wzgórza porośnięte są różnorodnymi lasami.

Lasy naszego nadleśnictwa cechują się dużym bogactwem i różnorodnością. Średni wiek drzewostanów wynosi 71 lat a przeciętna zasobność 263 m3/ha.

Udział gatunków lasotwórczych

Nieco ponad połowę sosna, zaś drugim pod względem udziału gatunkiem jest buk. Poza tym spotkamy tu wszystkie rodzime gatunki lasotwórcze.


 

Udział siedlisk leśnych

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają gleby żyzne. Nieco ponad 1/4 zajmują siedliska uboższe – borowe, 60 % siedliska lasów mieszanych, zaś ponad 10 % najżyźniejsze i najsilniej uwilgotnione siedliska lasowe. Graficzny obraz udziału siedlisk przedstawia poniższy schemat:

 

 

Udział drzewostanów w klasach wieku

Ropiętośc klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany do 20 lat, II klasa wieku – 21-40 lat, III klasa wieku – 41-60 lat). Udział poszczególnych klas wieku przedstawia poniższy diagram.