Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu na terenie Nadleśnictwa Strzebielino

Sprawozdanie z realizacji zadania p.n.:,, Ochrona lasu na terenie Nadleśnictwa Strzebielino’’

Zadanie zrealizowano w 2013 roku w ramach umowy nr WFOŚ/P/23/2013 z dnia 06.06.2013r.

W roku 2013 na terenie Nadleśnictwa Strzebielino ogrodzono 36,25 ha upraw leśnych. Długość grodzeń wyniosła 19 km. Prace te wykonano zgodnie z wnioskiem ochrony lasu na 2013 rok. Mają one na celu ochronę wprowadzanych na uprawy gatunków liściastych, domieszkowych i biocenotycznych w celu wzbogacenia składu gatunkowego istniejących już drzewostanów i dostosowaniu go do warunków siedliskowych. Zwiększy to bioróżnorodność, odporność i trwałość drzewostanów. Prace te zostały wykonane przez zakłady usług leśnych wyłonione w drodze przetargu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska


Ochrona przyrody

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. "Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Strzebielino"

Zadanie zrealizowane w 2013 roku w ramach umowy nr WFOŚ/D/412/119/2013 z dnia 20-06-2013 r.

W roku 2013 Nadleśnictwo Strzebielino w celu ochrony cennych fragmentów rodzimej przyrody wykonało konserwację zastawek w rezerwacie przyrody „Długosz Królewski" w Łęczynie. Prace te zostały wykonane zgodnie z wnioskiem ochrony przyrody na 2013 rok przez Zakład Usług Leśnych, który został wyłoniony podczas przetargu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania

Sprawozdanie z realizacji zadania pn.:,,Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino’’

Zadanie zrealizowano w 2013 roku w ramach umowy nr WFOŚ/P/20/2013 z dnia 06.06.2013 roku.

W roku 2013 Nadleśnictwo Strzebielino przeprowadziło akcję sprzątania lasu. Polegała ona na cyklicznym sprzątaniu terenów leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przy głównych drogach, w pobliżu miejsc postoju, na obszarach często odwiedzanych przez turystów i zbieraczy runa oraz wokół miejscowości. Dzięki stałej kontroli tereny te były utrzymywane w czystości, co wpłynęło na podniesienie ich walorów turystycznych, estetycznych i przyrodniczych. Zebrane odpady wywożono do ustawionych w lesie kontenerów lub do firmy sortującej odpady. Łącznie w 2013 roku zebrano i wywieziono z lasu ponad 35 Mg ( ton)odpadów. Prace te zostały wykonane przez zakłady usług leśnych wyłonione w drodze przetargu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.