Asset Publisher Asset Publisher

Paraszyńskie Wąwozy

Rezerwaty przyrody Nadleśnictwa Strzebielino

„Paraszyńskie Wąwozy” to rezerwat leśny, największy spośród występujących na terenie naszego nadleśnictwa. Zajmuje powierzchnię 55,22 ha. Pełni wielorakie funkcje ochronne.

Głównym celem ochrony rezerwatu jest zachowanie rzadkich i wyjątkowo licznych jak na ten rejon kraju źródlisk i związanej z nimi roślinności. Źródliska przyjmują formę powierzchniowych wysięków. Występują w miejscach, gdzie woda trafia na warstwy nieprzepuszczalne a siła hydrostatyczna wypycha ją na powierzchnię. Z tego względu często pojawiają się na zboczach lub wręcz pod wierzchołkami pagórków. Wokół źródlisk gromadzą się ciekawe i rzadkie rośliny.

Łącznie w rezerwacie zainwentaryzowano 223 gatunki roślin w tym 11 gatunków rzadkich i zagrożonych w skali regionu oraz 9 gatunków o charakterze podgórskim.

Podrzeń żebrowiec (Fot. J. Kuczyńska)

Najciekawszym gatunkiem jest zdecydowanie storzan bezlistny. Jest to roślina niezwykle rzadka nie tylko w Polsce, ale również w skali Europy. Częściej występuje w górach w reglu dolnym. To bezzieleniowy storczyk, który posiada rozgałęzione kłącze wytwarzające rozłogi. Nie wykształca korzeni a część nadziemna to zaledwie kilkunastocentymetrowa łodyga z 2-3 drobniutkimi listkami i 5-8 niepozornymi kwiatkami. Pojawia się nieregularnie, niekoniecznie każdego roku i przez okres zaledwie 2 tygodni. Niezmiernie trudno go spotkać i rzec można, że z naszym storzanem jest trochę jak z duchami – wszyscy o nim mówią a mało kto go widział.

Inne ciekawe rośliny rezerwatu to: paproć podrzeń żebrowiec, widłak wroniec, manna gajowa i pojawiająca się w otwartych miejscach naparstnica purpurowa.

Jeleni Potok (Fot. J. Kuczyńska)

Na terenie rezerwatu występują liczne okresowe cieki wodne. Największą wartość przedstawia Jeleni Potok. Wypływa z wysoko położonego źródliska a kończy swój bieg w bezodpływowym śródleśnym bajorku. Jest to ciek całoroczny, co jest sporą rzadkością w tym rejonie kraju.

Teren rezerwatu charakteryzuje się silnie urozmaiconą rzeźbą terenu, przypominającą tereny podgórskie czy górskie. Położone w rezerwacie wzgórza osiągają prawie 200 m n.p.m a różnice wysokości nierzadko przekraczają 100 m. Tuż obok rezerwatu znajduje się najwyższe wzniesienie Nadleśnictwa Strzebielino – Jelenia Góra o wysokości 221 m n.p.m. Warto dodać, że różnica wysokości między dnem doliny Łeby a wznoszącą się nad nią Jelenią Góra osiąga prawie 180 m i jest to największa wysokość względna na Pomorzu i RDLP w Gdańsku. Taki właśnie charakter ma ten rezerwat.

Silnie urozmaicona rzeźba terenu oraz liczne martwe i powalone drzewa nadają rezerwatowi naturalny charakter (Fot. J. Kuczyńska)

Na terenie rezerwatu nie prowadzi się żadnej gospodarki leśnej, następują tu wyłącznie procesy naturalne. W miarę upływu lat obserwuje się wycofywanie świerka – stare osobniki powoli zamierają a stosunkowo nieliczne odnowienia naturalne są słabej kondycji. Wyraźnie zaznacza się dominacja buka z licznymi i ekspansywnymi odnowieniami naturalnymi. Obraz drzewostanów zaznaczony jest licznymi wywrotami i złomami, co potęguje naturalny charakter lasu.

Rezerwat „Paraszyńskie Wąwozy” udostępniony jest do zwiedzania. Można to zrobić wędrując po  wytyczonych przez nas szlakach turystycznych: żółtym i czerwonym oraz leśnej ścieżce edukacyjnej „Wokół Rezerwatu”. Oto mapka rezerwatu oraz link do jej wersji cyfrowej:

 

Mapa Rezerwatu

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!