Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa, edukacją ekologiczną oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten przygotowuje i obsługuje także merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych także podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

 

***

Leśnictwo Góra

Zajmuje  północno-wschodni skraj nadleśnictwa. Jego lasy niczym wianuszek otaczają wieś Góra. Dominują lasy liściaste, w których uzyskujemy obfite odnowienie naturalne bukowe i dębowe.

Leśnictwo Luzino

Sąsiaduje z największą na Pomorzu wsią Luzino, stąd poza funkcją gospodarcza bardzo istotną stała się rekreacyjna. Znajdują się tam znakowanie ścieżki nornic walking, ścieżka zdrowia i inne obiekty przystosowane do rekreacji w lesie.

Leśnictwo Strzebielino

Położone na południe od wsi Strzebielino. Jedno z najbardziej „sosnowych" leśnictw – to tu znajdują się nasze najcenniejsze drzewostany sosnowe. Nie brakuje jednak pięknych buczyn i dąbrów, porastających morenowe pagórki a także naszej „perełki" czyli drzewostanu jodłowego.

Leśnictwo Barłomino

Jedno z leśnictw wchodzących w skład największego kompleksu leśnego nadleśnictwa. Silnie pofałdowany teren wzgórz morenowych, przylegających do doliny rzeki Łeby porastają stare lasy liściaste, głównie bukowe. Rozległy kompleks leśny przecinają jedynie pojedyncze osady, położone na obrzeżu leśnictwa.

Leśnictwo Tępcz

Zajmuje południowy skraj Pradoliny Łeby. Dominują drzewostany sosnowe ze sporą domieszką świerka. Znaczna część leśnictwa jest niedostępna dla ludności z uwagi na zlokalizowany tam poligon.

Leśnictwo Leobór

Obejmuje dwa zasadnicze obszary: zwarty południowy oraz rozległy i silnie rozproszony zajmujący wschodnią część leśnictwa. W kompleksie południowym na zachód od wsi Lewino znajduje się cenne cmentarzysko kurhanowe założone w X-XII w. n.e. Utworzono tam park archeologiczny, udostępniony do zwiedzania.

Leśnictwo Chmieleniec

Zajmuje wzgórza morenowe na północ od doliny Łeby i zachód od doliny Redy. Teren zdominowały lasy bukowe i związana z tym złożona gospodarka leśna, skutkująca licznym odnowieniem naturalnym buka. Kolejne z leśnictw na terenie którego nie występują wsie czy osady.

Leśnictwo Świetlino

O leśnictwie tym mówimy, że gdzie nie rzucisz beretem, tam spadnie on w wodę. Zostało to doskonale wykorzystane poprzez utworzenie licznych zbiorników małej retencji wodnej. Kolejne z leśnictw, gdzie uzyskuje się nie tylko odnowienie naturalne buka ale również dębu.

Leśnictwo Paraszynek

Najbardziej „górzyste" z naszych leśnictw. To tu znajduje się najwyższe wzniesienie naszego nadleśnictwa  – Jelenia Góra o wys. 221 m n.p.m. Morenowe pagórki porastają różnorodne lasy, często odnawiające się samoistnie.

Leśnictwo Godętowo

 Różnorodne lasy stały się wyjątkowo atrakcyjne dla zwierzyny, głównie jelenia, który na tych terenach osiąga największą koncentrację. Skutkuje to niestety dużą presją zwierzyny na las i silnymi uszkodzeniami młodego pokolenia lasu.

Leśnictwo Karczemki

Zajmuje zachodni skraj nadleśnictwa. Różnorodne, wielogatunkowe lasy pokrywają łagodne wzgórza morenowe. Dominującym gatunkiem jest sosna, choć spotkać tu można wszystkie nasze podstawowe gatunki drzew i krzewów.

Leśnictwo Kętrzyno

Jest to leśnictwo inne niż większość naszych leśnictw. Obejmuje najbardziej rozproszone kompleksy leśne na południu nadleśnictwa. Jego zasięg administracyjny porównywalny jest do zasięgu kilku innych leśnictw razem wziętych. Na tych najuboższych glebach dominują drzewostany sosnowe.

Szkółka Leśna Kochanowo

Hoduje sadzonki drzew leśnych na potrzeby naszego nadleśnictwa oraz prywatnych odbiorców. Rocznie produkuje ok 1 mln. sadzonek.