Asset Publisher Asset Publisher

Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: ,,Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino’’

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.   

Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: ,,Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Strzebielino’’ zrealizowanego w 2017 roku w ramach umowy nr WFOŚ/D/412/61/2017  z dnia 12.06.2017 roku.

 

      W roku 2017 Nadleśnictwo Strzebielino przeprowadziło akcję sprzątania lasu. Polegała ona na cyklicznym sprzątaniu terenów leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przy głównych drogach, w pobliżu miejsc postoju, na obszarach często odwiedzanych przez turystów i zbieraczy runa oraz wokół miejscowości. Dzięki stałej kontroli tereny te były utrzymywane w czystości, co wpłynęło na podniesienie ich walorów turystycznych, estetycznych i przyrodniczych. Zebrane odpady wywożono do ustawionych w lesie kontenerów lub do firmy sortującej odpady. Łącznie w 2017 roku zebrano i wywieziono z lasu ponad 14 ton odpadów. Prace te zostały wykonane przez zakłady usług leśnych wyłonione w drodze przetargu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł – 66 724,12 zł

Środki WFOŚ i GW w Gdańsku – 15 000,00 zł, w tym:

Dotacja na realizację zadań bieżących – 15 000,00 zł