Asset Publisher Asset Publisher

Lasy prywatne w naszym nadleśnictwie

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Strzebielino znajduje się ponad 4700 ha lasów prywatnych. To prawie 3450 działek i 2200 właścicieli.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych jest prowadzone przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Uproszczone plany, w naszym powiecie, zostały sporządzone na lata 2009 – 2018.

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje Starosta.

Starosta Wejherowski powierzył prowadzenie nadzoru Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzebielino, a szczegóły tego nadzoru określa porozumienie, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody.

W ramach tego porozumienia leśnicy wykonują różne czynność, między innymi:

• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną,

• wykonują bieżącą ocenę sposobu prowadzenia gospodarki przez właścicieli

• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu,

• cechują pozyskane drewno i wystawiają właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna,

• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

• sporządzają plany zalesienia gruntów

16 września 2016 roku, odbyło się doroczne spotkanie, którego celem było omówienie zagadnień związanych z realizacją porozumień dotyczących powierzenia nadleśniczym spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starosty: Naczelnik Wydziału Środowiska Pan Michał Machnikowski oraz Pani Teresa Klas, przedstawiciel RDLP w Gdańsku Pan Stanisław Łazowy oraz przedstawiciele 4 nadleśnictw.