Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o systemie szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych

Nadleśnictwo Strzebielino informuje, że od 1 kwietnia 2018 roku wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do gmin właściwych ze względu na miejsce występowania szkody. Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu gminy, dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Właścicielowi lub posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do właściwego nadleśniczego ze względu na miejsce szkody w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu