Asset Publisher Asset Publisher

NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

 

Sieć Natura 2000 tworzą trzy typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.
  • obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW)

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW).  Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.         

W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa poza terenami LP występują jeszcze dwie ostoje siedliskowe  obszarów Natura 2000: Mechowiska Zęblewskie i Kurze Grzędy.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są 4 obszary Natura 2000:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Górnej Łeby"

Przedmiotem ochrony tego obszaru są niżowe świeże łąki, źródliska wapienne,  kwaśne buczyny, żyzne buczyny, grąd subatlantycki, dąbrowy acydofilne; łęgi wierzbowe, topolowe,olszowe i jesionowe; olsy źródliskowe. 

Poza siedliskami ze świata fauny: trzepla zielona, minóg strumieniowy oraz głowacz białopłetwy.

Całkowita powierzchnia ostoi wynosi  2 550,1 ha z czego na terenie naszego nadleśnictwa 614,60 ha.

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Białe Błoto"

Przedmiotem ochrony tego obszaru są torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, żywe.

Całkowita powierzchnia ostoi wynosi  43,4 ha z czego na terenie naszego nadleśnictwa 10,47 ha.  

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Lęborskie"

Ostoja ptasia, w której występuje co najmniej 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Jest to jedna z 10 w kraju najważniejszych ostoi włochatki

Całkowita powierzchnia ostoi wynosi 8 565,3 ha z czego na terenie naszego nadleśnictwa 2064,50 ha

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Mirachowskie"

Ostoja ptasia, w której występuje co najmniej 19 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Jest to jedna z 10 w kraju najważniejszych ostoi włochatki

Całkowita powierzchnia ostoi wynosi  8 232,4 ha z czego na terenie naszego nadleśnictwa 82,69ha

 

Obszary Natura 2000 występujące na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku